RODO i polityka prywatności

KLAUZULE RODO

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o WYCENĘ/USŁUGĘ

Wysyłając formularz wyrażają Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej Fabryka Tłumaczeń s.c. Urszula Kaczyńska-Wejgert Robert Wejgert (dalej: Wspólnicy) z siedzibą we Wrocławiu: Urszula Kaczyńska-Wejgert oraz Robert Wejgert. Dane kontaktowe: ul. Jemiołowa 44, 53-426 Wrocław, NIP: 899-26-73-521, tel. +48 71 7882822, E-mail: biuro@fabrykatlumaczen.pl
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania dla Państwa wyceny usługi, a w razie skorzystania z naszych usług – dla celów wykonania usługi tłumaczenia. Podstawą przetwarzania danych w przypadku wyceny jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO), a w przypadku nawiązania współpracy, podstawą przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (zlecenie tłumaczenia). Posiadają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymania bezpłatnej wyceny a następnie zawarcia umowy. Wspólnicy będą przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom – podmiotom wspierającym (tłumacze, księgowość, IT, prawnik, hosting) oraz innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania Państwa zgody (odnośnie danych przekazanych w formularzu), a w razie zawarcia umowy – przez okres 6 lat, zgodnie z okresem przedawniania się ewentualnych roszczeń. Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Klauzula informacyjna dla TŁUMACZY

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej Fabryka Tłumaczeń s.c. Urszula Kaczyńska-Wejgert Robert Wejgert (dalej: Wspólnicy) z siedzibą we Wrocławiu: Urszula Kaczyńska-Wejgert oraz Robert Wejgert. Dane kontaktowe: ul. Jemiołowa 44, 53-426 Wrocław, NIP: 899-26-73-521, tel. +48 71 7882822, E-mail: biuro@fabrykatlumaczen.pl
Podstawą przetwarzania danych jest konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy o wykonywanie tłumaczeń oraz zapewnienie jej realizacji, tj. art. 6 ust. 1 lit. b. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO.
Posiadają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Wspólnicy będą przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom – podmiotom wspierającym tj. księgowość, IT, prawnik, hosting, oraz innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat, zgodnie z okresem przedawniania się ewentualnych roszczeń. Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Klauzula informacyjna dla osób zapisujących się do usługi NEWSLETTERA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej Fabryka Tłumaczeń s.c. Urszula Kaczyńska-Wejgert Robert Wejgert (dalej: Wspólnicy) z siedzibą we Wrocławiu: Urszula Kaczyńska-Wejgert oraz Robert Wejgert. Dane kontaktowe: ul. Jemiołowa 44, 53-426 Wrocław, NIP: 899-26-73-521, tel. +48 71 7882822, E-mail: biuro@fabrykatlumaczen.pl
Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych. Odbiorcami tych danych będę firmy świadczące na rzecz Wspólników usługi hostingowe oraz IT, zapewniające obsługę newsletterów. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest marketing produktów własnych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisania się do usługi NEWSLETTER. Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających chęć udziału w procesie REKRUTACJI

Administratorem danych, pozyskanych w procesie rekrutacyjnym będzie: Fabryka Tłumaczeń  s.c.Urszula Kaczyńska-Wejgert, Robert Wejgert z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jemiołowej 44, 53-426 Wrocław, tel. +48 71 788 28 22, e-mail: biuro@fabrykatlumaczen.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnych i/lub przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z art. 22¹ § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia RODO w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych). Dane będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji oraz w celu ewentualnych przyszłych roszczeń przez  okres ich przedawnienia określony przepisami prawa. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, to: prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, ograniczenia przetwarzania lub całkowitego ich usunięcia, jak również do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec ich przetwarzania i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Na potrzeby polityki prywatności poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
a. Administrator danych – wspólnicy spółki cywilnej Fabryka Tłumaczeń s.c. Urszula Kaczyńska-Wejgert Robert Wejgert (dalej: Wspólnicy) z siedzibą we Wrocławiu: Urszula Kaczyńska-Wejgert oraz Robert Wejgert. Dane kontaktowe: ul. Jemiołowa 44, 53-426 Wrocław, NIP: 899-26-73-521, tel. +48 71 7882822, E-mail: biuro@fabrykatlumaczen.pl. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
b. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
c. Cookies Administratora danych – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora danych, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora danych za pośrednictwem Serwisu.
d. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora danych, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
e. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
f. Zbiór danych – oznacza zestaw danych o charakterze osobowym zbieranych przez Administratora Danych.
g. Serwis – oznacza stronę internetową Administratora danych dostępną pod adresem: alingua.pl.
h. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

2. Niniejsza Polityka prywatności i Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji, żądanych przez Użytkownika, usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora danych oraz zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych.

3. Administrator danych przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników. Respektując ustawę z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności Administrator danych zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia i korzystania z Serwisu. W ramach wdrożonej Polityki Ochrony Danych Osobowych, Administrator danych informuje o poniższych zasadach dotyczących ochrony danych osobowych Użytkowników.

4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą z10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO.

5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie zgody samych Użytkowników oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych osobowych realizacji i rozliczenia usług świadczonych, jak też dla osiągnięcia innych prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych i odbiorców danych, przy czym przetwarzanie nie narusza praw i wolności Użytkowników.

6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu.

7. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
a. wykonania umów świadczenia usług i umów o dzieło (świadczenia usług lingwistycznych),
b. rozliczeń księgowych,
c. wykonywania dopuszczalnych prawem działań marketingowych i promocyjnych.

8. Administrator danych, w wykonaniu celów, o których mowa powyżej, może powierzyć dane osobowe Użytkowników operatorowi płatności internetowych, hostingodawcy, obsłudze księgowej oraz innym podmiotom, jeśli uzna to za zasadne i proporcjonalne w wykonaniu ww. celów.

9. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

10. Administrator danych nie przetwarza żadnych wrażliwych danych osobowych Użytkowników.

11. Użytkownicy mają prawo do:
a. poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych,
b. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
c. zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.

12. W powyższych celach Użytkownicy mogą przesłać stosowne żądanie w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adres Administratora danych wskazany w §1 ust. 1. niniejszej Polityki prywatności i Cookies.

13. Dane Użytkowników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte.

14. Administrator danych wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją Serwisu. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, informacji statystycznych.

15. Stosowane przez Administratora danych pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

16. Administrator danych wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

17. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

18. Administrator danych wykorzystuje Cookies Administratora danych w następujących celach:
1. konfiguracji serwisu, czyli:
a. dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
b. rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
c. zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika,
d. zapamiętanie historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
e. zapamiętywanie zawartości koszyka Użytkownika,
f. zapamiętywanie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
2. uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, czyli:
a. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
b. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora danych;
3. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, czyli:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron            b. internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
c. zapamiętania lokalizacji użytkownika – czyli poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności      d. dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji;
e. analiz i badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
f. świadczenia usług reklamowych – czyli dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
g. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

19. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
a. www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] 2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
a. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] 3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
a. Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] b. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
– Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii] – LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii].

20. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

21. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

22. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

23. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane osobowe, które przekazuje Administratorowi Danych  powierza zgodnie z prawem, w szczególności są to dane osobowe, do których powierzenia jest uprawniony.

 

Comments are closed.