OWŚU

 

Ogólne Warunki Świadczenia Usług, zwane dalej OWŚU, przedstawione poniżej stanowią integralną część każdej umowy zawartej z firmą Fabryka Tłumaczeń s.c. Urszula Kaczyńska-Wejgert, Robert Wejgert ustnie, telefonicznie lub pisemnie. Traktowane są one jako znane, o ile pisemnie nie uzgodniono warunków specjalnych.

§ 1
Zakres podmiotowy usług

Niniejsze OWŚU określają warunki współpracy pomiędzy Fabryką Tłumaczeń s.c. Urszula Kaczyńska-Wejgert, Robert Wejgert zwaną dalej Zleceniobiorcą, a podmiotami gospodarczymi lub osobami fizycznymi zwanymi dalej Zleceniodawcą, w obszarze wykonywanych przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usług.

§ 2
Zakres przedmiotowy usług

1. Przedmiotem usług świadczonych przez Zleceniodawcę jest wykonywanie szeroko pojętych tłumaczeń, to jest tłumaczeń pisemnych zwykłych, uwierzytelnionych, ustnych zwykłych, uwierzytelnionych i symultanicznych oraz usług dodatkowych, takich jak: korekta i weryfikacja tekstów, zapewnianie sprzętu do realizacji tłumaczeń ustnych (głównie symultanicznych), obróbka graficzna plików.
2. Zakres usług oraz szczegółowe warunki realizacji określane są każdorazowo w przygotowywanej dla Zleceniodawcy wycenie.

§ 3
Zlecenia i terminy wykonania usług

1. Zleceniobiorca osobiście, telefonicznie lub e-mailowo, ale zawsze w formie pisemnej, ustala każdorazowo ze Zleceniodawcą warunki realizacji zlecenia przesyłając je następnie do Zleceniodawcy w celu ostatecznej akceptacji.
2. Wszystkie zlecenia otrzymane od Zleceniodawcy są wykonywane przez Zleceniobiorcę wyłącznie po otrzymaniu od Zleceniodawcy pisemnego zlecenia wykonania usługi w postaci akceptacji warunków wyceny.
3. Terminy zawarte w zleceniu są obowiązujące, o ile podpisane zlecenie w postaci akceptacji warunków zostanie dostarczone zwrotnie Zleceniobiorcy w ustalonym w wycenie terminie.
4. W przypadku niedostarczenia przez Zleceniodawcę podpisanego zlecenia w uzgodnionym między Stronami czasie, Zleceniobiorca ma prawo określić nowy termin realizacji zlecenia.

§ 4
Cena usług

1. Łączna wartość usługi ustalana jest każdorazowo przez Zleceniobiorcę na podstawie szacunkowej kalkulacji kosztów, sporządzonej w oparciu o obowiązujący w dniu składania zlecenia Cennik.
2. Szacunkową kalkulację kosztów Zleceniodawca akceptuje podpisując wycenę lub przesyłając
e-mailem zgodę na przedstawione warunki.
3. Cena ostateczna może odbiegać od szacunkowej kalkulacji kosztów (zarówno może być to wartość wyższa jak i niższa). Wartość zlecenia jest szacowana na podstawie otrzymanych tekstów (liczby znaków ze spacjami). Cena ostateczna to kwota za wykonane tłumaczenie czyli faktyczną, wynikającą z tłumaczenia liczbę znaków ze spacjami.

§ 5
Wykonanie usług

1. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że tłumaczenia wykonane w tempie „szybkim” i „nadzwyczajnym” nie są poddawane korekcie, chyba, że Strony poczyniły inne pisemne ustalenia.
2. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wykonane tłumaczenie nie jest gotowe
do publikacji, a przygotowanie tekstu do publikacji wymaga dodatkowych pisemnych ustaleń
ze Zleceniobiorcą.
3. W przypadku powierzenia Zleceniobiorcy dokumentów lub materiałów do tłumaczenia, które muszą być zwrócone wraz z tłumaczeniem, Zleceniobiorca umieszcza taką informację w wycenie, a następnie Zleceniodawca potwierdza odbiór materiałów przy odbiorze tłumaczenia, składając pisemne oświadczenie odbioru.

§ 6
Terminy zgłaszania reklamacji

1. Zleceniodawca jest zobowiązany zgłosić Zleceniobiorcy na piśmie wady w wykonanym zleceniu niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednakże nie później niż w terminie 14 kolejnych dni kalendarzowych od dnia odbioru wykonanego zlecenia.
2. Po upływie terminu wymienionego w ust. 1 wszelkie uprawnienia Zleceniodawcy wynikające z wad zlecenia wygasają.

§ 7
Prawa autorskie

Zleceniodawca nabywa autorskie prawa majątkowe do tłumaczenia bezpośrednio po zapłacie pełnego wynagrodzenia na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury VAT.

§ 8
Wyłączność, odpowiedzialność, odstąpienie od umowy

1. Zleceniodawca ma prawo do odstąpienia od realizacji zlecenia za jednoczesną zapłatą Zleceniobiorcy odstępnego w następujących wysokościach:
a) w przypadku, gdy zlecenie obejmowało realizację tłumaczeń ustnych, a odstąpienie nastąpiło:
• na co najmniej 3 dni robocze przed terminem tłumaczenia – 10% wynagrodzenia ustalonego za realizację tego zlecenia.
• na co najmniej 1 dzień roboczy, ale nie więcej niż 2 dni robocze, przed terminem tłumaczenia – 20% wynagrodzenia ustalonego za realizację tego zlecenia. Powiększone ono będzie o równowartość poniesionych przez Zleceniobiorcę, do dnia złożenia przez Zleceniodawcę oświadczenia o odstąpieniu, kosztów związanych z realizacją zlecenia, a w szczególności kosztów wynajmu sali i sprzętu.

b) w przypadku, gdy zlecenie obejmowało realizację tłumaczeń pisemnych – odstępne w kwocie odpowiadającej wartości wykonanego tłumaczenia wg stanu jego zaawansowania na moment otrzymania informacji o odstąpieniu.
2. Górną granicą odpowiedzialności Zleceniobiorcy za wszelkie poniesione przez Zleceniodawcę szkody związane z wykonaniem usługi jest wartość netto złożonego zlecenia.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Miejscem zawarcia umowy między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą jest siedziba Zleceniobiorcy.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWŚU stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory między Stronami co do wystąpienia wad w wykonanych przez Zleceniobiorcę usługach będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia – przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniobiorcy.
4. OWŚU stają się dla Stron wiążące z chwilą podpisania zlecenia.
5. Zleceniodawca wyraża zgodę na informowanie innych podmiotów o fakcie współpracy
ze Zleceniodawcą.
6. Postanowienia OWŚU mogą być zmieniane wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Niniejsze OWŚU obowiązują od dnia 05.09.2019 r.

Comments are closed.